Våra öppettider: onsdag – fredag 14.00 – 18.00, lördag 11.00 – 15.00

Vissa utställare har utökade öppettider.
Se respektive affisch.

Copyright © FalkenbergsKonstnärsförening 2020

Falkenbergs Konstnärs- och Intresseförening


Stadgar, fastställda vid årsmötet 2017


§ 1 Namn. Föreningens namn är Falkenberg Konstnärs- och Intresseförening.

§ 2 Ändamål. En obunden intresseförening som har till uppgift att ta till vara medlemmarnas intressen, såväl kulturellt som socialt. Men framför allt främja konstnärligt arbete och främja kontakter mellan bild- och formkonstnärer i regionen.

Föreningen skall genom sitt utåtriktade arbete arbete med utställningar och konstprojekt, värna om möjligheter till offentliga visningar av medlemmarnas konst. Föreningen vill genom konstkulturella aktiviteter inspirera och utveckla de konstnärliga uttrycksformerna och teknikerna och främja fortbildning, stimulans och inspiration för medlemmarna.

§ 3 Medlemmar. Till medlem i föreningen kan alla antas som är konstintresserade oavsett kulturell och

social bakgrund.

Ansökan om medlemskap sker genom skriftlig ansökan.

Som medlem räknas den som erlagt beslutad årsavgift

§ 4 Medlemsavgift. Årsvgift inför nästkommande år, bestäms av årsmötet.

§ 5 Tidpunkt för årsmöte och kallelse till årsmöte. Kallelse till årsmöte sker fyra veckor innan årsmötet, februari/mars.

På årsmötet väljs ny styrelse, valberedning och revisorer. Styrelsen har rullande schema i perioder om två år.

§ 6 Motioner. Senast fem veckor innan årsmöte ska motion från medlem skriftligen vara inlämnas till styrelsen.


                                                       § 7 Årsmöte. På årsmöte skall behandlas:

                                                    1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

                                                        2  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokoll,

                                                            som också vid behov, är  rösträknare. 

                                                               3  Årsmötets stadgeenliga utlysande.

                                                                    4  Fastställande av röstlängd.

                                                                        5  Styrelsens berättelse om det gångna året.

                                                                            6  Revisorernas berättelse.

                                                                                 7  Fastställande av resultat- och balansräkning.

                                                                                     8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

                                                                                         9  Inkomna motioner.

                                                                                            10 Verksamhetsplan för det kommande året.

                                                                                                 11 Fastställande av budget för det kommande 

                                                                                                       räkenskapsåret, samt beslut om årsavgift.

                                                                                                                   12 Val av styrelse och ersättare.

                                                                                                                   13 Val av valberedning.

                                                                                                                   14 Val av revisorer och ersättare.

                                                                                                                   15 Vid mötet väckta frågor.

                                                                                                                   16 Avslutning.


                                                                                                                   § 8 Styrelsen. Föreningens styrelse består av av sju

                                                                                                                    ledamöter; ordförande, vice ordförande, kassör,  

                                                                                                                    sekreterare  och tre ledamöter.

                                                                                                                    Ordförande väljs på ett år. övriga ledamöter väljs på två

                                                                                                                    år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år efter ett

                                                                                                                    rullande schema. Styrelsen sammanträder efter kallelse

                                                                                                                    från ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när halva 

                                                                                                                    antalet plus en, är närvarande. Vid lika röstetal har  

                                                                                                                    ordförande utslagsröst.


                                                                                                                    § 9 Firmatecknare. Föreningens firma tecknas av 

                                                                                                                    ordförande och kassör var och en för sig.  Bankgiro

                                                                                                                    tecknas av ordförande och  kassör var för sig.


                                                                                                                    § 10 Räkenskaper. Föreningens räkenskapsår omfattar 

                                                                                                                    tiden 1 januari - 31  december. Styrelsen ska senast två 

                                                                                                                    veckor före årsmötet överlämna föreningens

                                                                                                                    räkenskaper till revisorerna.


                                                                                    § 11 Revisorer. Revisorerna skall vara två ordinarie och en ersättare, vilka

                                                                                    väljs på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas

                                                                                    av revisorerna.

§ 12 Ändring av stadgar. Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efbeslut av två på varandra följande möten, varav det första är ett ordniarie årsmöte för beslutets giltighet fordras kvalificerad  majoritet (67%). Om förslag till stadgeändring, ska detta

tas upp som en egen punkt på kallelsen.


§ 13 Upplösning. Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten, vara det första är ett årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 75 % av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet,


Eventuella kvarstående likvida medel, ska vid likvidation användas för syfte som överensstämmer med föreningens

målsättning i §2.