Årsmöte i Falkenbergs konstnärs- och intresseförening.


Söndag 1 mars 2020, Mötesplats Mölle café klockan 16. 

Närvaro: 22 medlemmar 


Elisabeth Blidner, avgående ordförande för FKoIf, hälsar välkommen till årsmötet 2020. 

PR-ansvarige för Mellersta Hallands konstförening, Björn Störtebecker, inleder med att berätta om MHK:s verksamhet. En gränsöverskridande ideell förening med ambition att arrangera två till fyra utställningar per år. 


1/ Mötet öppnas med val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till mötesordförande väljs Jill Malm och till mötessekreterare väljs Pia Fahlvik. 


2/ Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll 

Anita Fuchs och Gun-Britt Ludvigsson. 


3/ Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse till årsmötet har skett fyra veckor innan utsatt datum, i enlighet med stadgarna. 


4/ Fastställande av röstlängd 

Röstlängd fastställs. Se deltagarlista bilaga 1. 


5/ Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsberättelsen för 2019 godkänns. Se bilaga 2. 


6/ Revisorernas berättelse 2019 

Revisionsberättelsen för 2019 godkänns. Se bilaga 3. 


7/ Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning 2019 presenteras och fastställs. Se bilaga 4. 


8/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 


9/ Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit. 


10/ Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplan för 2020 presenteras och fastställs. Se bilaga 5. 


11/ Fastställande av budget 2020 samt beslut om årsavgift 

Budget för 2020 presenteras och fastställs. Se bilaga 6. Årsavgiften förblir 250 SEK. 


12/ Val av styrelse och ersättare 

Valberedningens förslag, se bilaga 7. Val av ordförande(1 år) – Irené Hagnevik Val av vice ordförande(1 år) – Gerd Ervelin Val av sekreterare – vakant Val av kassör(1 år) – Eva Maria ”Pia” Fahlvik Val av ledamot(1 år) – Lasse Larsson Val av ledamot(1 år) – Eva Bäckström Val av ledamot(1 år) – Gunvor Abrahamsson Val av ledamot(2 år) – Anita Fuchs 


13/ Val av valberedning 

Valberedning(1 år) – Bogumila Gunnarsson Valberedning(1 år) – Ingegerd Persson Valberedning suppleant(1 år) – Sven-Olof Svensson 


14/ Val av revisorer och ersättare 

Val av revisor(1 år) – Jill Malm Val av revisor(1 år) – Monica Rudqvist Val av revisorssuppleant(1 år) – Curt Blidner 


15/ Val av nytt namn för föreningen 

På årsmötet 2019 diskuterades namnbyte av föreningen. Förslag framkom och styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare. Fyra förslag blev till två, efter sluten omröstning vid 2019 års andra medlemsmöte 2019-10-29. Falkenbergs Konstnärsförening och Falkenbergs Konstförening. 

Namnet Falkenbergs Konstförening ströks, då konstförening är förenligt med utlottning av konstverk. Omröstning för namnet Falkenbergs Konstnärsförening(FKF) återstår. Genom acklamation röstar deltagande medlemmar för detta namn. Årsmötet beslutar att godkänna namnet Falkenbergs Konstnärsförening. Enligt stadgarna tas slutgiltigt beslut på ett nytt medlemsmöte. 


16/ Övrigt 

Inga övriga frågor. 


17/ Årsmötet avslutas 


Mötesordförande Jill Malm avslutar mötet. Avgående ordförande och kassör avtackas med blomster. 

Mölle café 2020-03-01 


Pia Fahlvik / Mötessekreterare Jill Malm / Mötesordförande 

Anita Fuchs / Justeringsman Gun-Britt Ludvigsson / Justeringsman 

Elisabeth Blidner / Ordförande för Falkenbergs Konstnärs- och Intresseförening