ÅRSMÖTE FALKENBERGS KONSTNÄRS-OCH INTRESSEFÖRENING

12 mars 2017 kl 17.00  Oceanen Möllegården
Närvarande: Harriet Andersson, Anita Barrett Rybäck, Ann-Beathe Bengtsson, Elisabeth Blidner, Eva Bäckström, Kersin Ehn, Monika Gull, Mona Holm, Barbro Holmberg, Brigitte Kantagård, Kenneth Ljunghav, Gun-Britt Ludvigsson, Jill Malm, Ann-Marie Mårtensson Klauninger, Einar Persson, Monica Rudqvist, Margaret Slavik


Mötet inleddes med kaffe med smörgåstårta.


Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande valdes Jill Malm

Till sekreterare valdes Elisabeth Blidner


Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll och att vid behov vara rösträknare

Till justerare valdes Gun-Britt Ludvigsson och Ann-Beathe Bengtsson.


Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes.


Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet har stadgeenligt utlysts.


Fastställande av röstlängd

17 medlemmar närvarande. Fullmakt överlämnades från Lars Larsson. Alla närvarande röstberättigade


Verksamhetsberättelse 2016 och ekonomisk berättelse 2016. Fastställande av balansräkning

Verksamhetsberättelse föredrogs av Brigitte Kantagård och ekonomisk berättelse av Bogumila Gunnarsson. Godkändes.


Revisionsberättelse

Revisionsberättelse föredrogs av Monica Rudqvist, godkändes


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


Verksamhetsplan för det kommande året

Föredrogs av Brigitte Kantagård. Godkändes


Fastställande av budget för det kommande året samt beslut om

årsavgift

Budget för 2017 föredrogs av Bogumila Gunnarsson. Godkändes.

Årsavgiften behålls 250:-


Behandling av inkomna motioner

inga motioner hade inkommit                                                               

 Ändring av föreningens stadgar


Ändring godkändes


Val av styrelse för det kommande året


Val av ordförande

Brigitte Kantagård                                       omval    1 år                           


Val av kassör

Mona Holm                                                 nyval      2 år


Val av övriga ledamöter i styrelsen

Elisabeth Blidner  sekreterare                    omval     1 år

Ann-Beathe Bengtsson                              omval     1 år

Lars Larsson                                              nyval       2 år

Barbro Holmberg, ersättare                       nyval       2 år


Val av revisorer och ersättare

Monica Rudqvist                                        nyval       1 år

Jill Malm                                                     nyval       1 år

Ingrid Ingemanson, ersättare                     nyval       1 år


Val av valberedning

Bogumila Gunnarsson                               nyval        2 år

Gun-Britt Ludvigsson                                 nyval        2 år

Katarina Minerva Ekfrid                             omval       1 år


Mötets avslutande

Ordförande Jill Malm avslutar mötet.


Bilaga 1 Stadgar

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning 2016

Bilaga 4 Revisionsberättelse 2016

Bilaga  5 Verksamhetsplan 2017

Långaveka 21 mars 2017

Jill Malm                                                                            Elisabeth Blidner

ordf                                                                                    sekr.


Gun Britt Ludvigsson                                                         Ann-Beathe Bengtsson

justerare                                                                            justerare