ÅRSMÖTE FALKENBERGS KONSTNÄRS-OCH INTRESSEFÖRENING

12 mars 2017 kl 17.00 Oceanen Möllegården

 

 

 

Närvarande: Harriet Andersson, Anita Barrett Rybäck, Ann-Beathe Bengtsson, Elisabeth Blidner, Eva Bäckström, Kersin Ehn, Monika Gull, Mona Holm, Barbro Holmberg, Brigitte Kantagård, Kenneth Ljunghav, Gun-Britt Ludvigsson, Jill Malm, Ann-Marie Mårtensson Klauninger, Einar Persson, Monica Rudqvist, Margaret Slavik

 

Mötet inleddes med kaffe med smörgåstårta.

 

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande valdes Jill Malm

Till sekreterare valdes Elisabeth Blidner

 

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll och att vid behov vara rösträknare

Till justerare valdes Gun-Britt Ludvigsson och Ann-Beathe Bengtsson.

 

Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes.

 

Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet har stadgeenligt utlysts.

 

Fastställande av röstlängd

17 medlemmar närvarande. Fullmakt överlämnades från Lars Larsson. Alla närvarande röstberättigade

 

Verksamhetsberättelse 2016 och ekonomisk berättelse 2016. Fastställande av balansräkning

Verksamhetsberättelse föredrogs av Brigitte Kantagård och ekonomisk berättelse av Bogumila Gunnarsson. Godkändes.

 

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse föredrogs av Monica Rudqvist, godkändes

 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Verksamhetsplan för det kommande året

Föredrogs av Brigitte Kantagård. Godkändes

 

Fastställande av budget för det kommande året samt beslut om

årsavgift

Budget för 2017 föredrogs av Bogumila Gunnarsson. Godkändes.

Årsavgiften behålls 250:-

 

Behandling av inkomna motioner

inga motioner hade inkommit

 

 

Ändring av föreningens stadgar

 

Ändring godkändes

 

Val av styrelse för det kommande året

 

Val av ordförande

Brigitte Kantagård omval 1 år

 

Val av kassör

Mona Holm nyval 2 år

 

Val av övriga ledamöter i styrelsen

Elisabeth Blidner sekreterare omval 1 år

Ann-Beathe Bengtsson omval 1 år

Lars Larsson nyval 2 år

Barbro Holmberg, ersättare nyval 2 år

 

Val av revisorer och ersättare

Monica Rudqvist nyval 1 år

Jill Malm nyval 1 år

Ingrid Ingemanson, ersättare nyval 1 år

 

Val av valberedning

Bogumila Gunnarsson nyval 2 år

Gun-Britt Ludvigsson nyval 2 år

Katarina Minerva Ekfrid omval 1 år

 

Mötets avslutande

Ordförande Jill Malm avslutar mötet.

 

Bilaga 1 Stadgar

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 3 Resultat- och balansräkning 2016

Bilaga 4 Revisionsberättelse 2016

Bilaga 5 Verksamhetsplan 2017

Långaveka 21 mars 2017

 

 

 

 

Jill Malm Elisabeth Blidner

ordf sekr.

 

 

 

 

 

Gun Britt Ludvigsson Ann-Beathe Bengtsson

justerare justerare