ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR FALKENBERGS KONSTNÄRS-OCH INTRESSEFÖRENING

25/3 2018 KL. 17.30 PÅ MÖLLES CAFÉ

 

 

 

 

Närvarande: 20 medlemmar hade mött upp på årsmötet

 

 

 

 

Mötet inleddes med att Alexandra Serra som har en ny post på kommunen som konstansvarig presenterade sig. Hon är intresserad av samarbete och kommer att återkomma om vi bjuder in henne tillsammans med designmuseets nya chef till något möte. (alexandra.serra@falkenberg.se) tel 0346/885527

 

 

 

 

 

1 Till ordförande för mötet valdes Jill Malm och till sekreterare Elisabeth Blidner

2 Att justera protokollet jämte ordförande samt vid behov vara rösträknare valdes

Eva Crafoord och Margareta Slavik

3 Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst dagordning godkändes.

4 20 medlemmar var närvarande. Alla var röstberättigade.

5 Verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs av Jill Malm. Godkändes (Bilaga 1)

6 Revisorernas berättelse föredrogs av Jill Malm. Godkändes.( Bilaga 2)

7 Resultat och balansräkning föredrogs av Jill Malm. Godkändes. (Bilaga 3)

8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

9 Inga motioner hade inkommit

10 Verksamhetsplan för 2018 föredrogs av Jill Malm. Godkändes.

11 Budget för 2018 föredrogs av Mona Holm, kassör. Godkändes.

Årsavgift fastställdes till 250:-

12 Styrelsens sammansättning för 2018 föredrogs och valdes Sekreterarrollen kommer att ambulera mellan styrelsemedlemmar (Bilaga 4)

13 Val av valberedning (Bilaga 4)

14 Val av revisorer och ersättare, ( Bilaga 4)

15 Information om aktuella frågor

a Info om renovering som skett i januari 2018. Målning av väggar, uppsättande

av lister för att lättare hänga konstverk, nya elementskydd och grundlig städ-

ning.

b Info om affischmall som kan användas med egen A4 affisch påmonterad. Till-

handahålles på Konsthörnan för en kostnad av 5:- per mall och 10:- för plast-

ficka. Ett exemplar av varje kommer att ingå i lokalhyran. Extra affisch-

mallar betalas i samband med hyresinbetalningen till bankgiro, Falken-

bergs Sparbank 753-3912. Beslutas. ABF -logga bör finnas med. Mallen

bör läggas på hemsidan så man kan skriva ut själv.

 

c Staffliets dag kommer att genomföras 2018 med lokalen som alternativ

målarplats vid dåligt väder

d Utställare mailar affisch till elisabeth. blidner@gmail.com och

barbro.catlover@gmail.com (Barbro Holmberg) om man vill ha hjälp

med att lägga ut på FB, ¨Händer i Falkenberg¨ och hemsidan

e Lotteri till Vårsalongen. Återkommer i Medlemsnytt om detta.

f Anmälan till Vårsalong tillgängligt under årsmötet.

g Aktivitetsgruppen övergår till schemagrupp som har

ansvar för utställningsverksamheten under året

 

 

16 Övrigt

a Förslag att Staffliets dag skall vara på Vallarna i samband med föreställning.

b Att de konstverk som presenteras på Kuben under Decembersalongen skall

kosta mer än 1000:-

c Robarth erbjuder föreningen att ha medlemsmöte på Bovieran

 

17 Mötet avlutas med avtackning av styrelsemedlem Ann Beathe Bengtsson

 

 

Långaveka 11/4 2018

 

 

Jill Malm Elsabeth Blidner

ordf sekr

 

 

 

 

 

 

 

Eva Crafoord Margareta Slavik

justerare justerare

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

FÖR FALKENBERGS KONSTNÄRS-OCH INTRESSEFÖRENING

25/3 2018 KL. 17.30 PÅ MÖLLES CAFE´

 

 

 

 

Närvarande: 20 medlemmar hade mött upp på årsmötet

 

 

 

 

Mötet inleddes med att Alexandra Serra som har en ny post på kommunen som konstansvarig presenterade sig. Hon är intresserad av samarbete och kommer att återkomma om vi bjuder in henne tillsammans med designmuseets nya chef till något möte. (alexandra.serra@falkenberg.se) tel 0346/885527

 

 

 

 

 

1 Till ordförande för mötet valdes Jill Malm och till sekreterare Elisabeth Blidner

2 Att justera protokollet jämte ordförande samt vid behov vara rösträknare valdes

Eva Crafoord och Margareta Slavik

3 Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst dagordning godkändes.

4 20 medlemmar var närvarande. Alla var röstberättigade.

5 Verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs av Jill Malm. Godkändes (Bilaga 1)

6 Revisorernas berättelse föredrogs av Jill Malm. Godkändes.( Bilaga 2)

7 Resultat och balansräkning föredrogs av Jill Malm. Godkändes. (Bilaga 3)

8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

9 Inga motioner hade inkommit

10 Verksamhetsplan för 2018 föredrogs av Jill Malm. Godkändes.

11 Budget för 2018 föredrogs av Mona Holm, kassör. Godkändes.

Årsavgift fastställdes till 250:-

12 Styrelsens sammansättning för 2018 föredrogs och valdes Sekreterarrollen kommer att ambulera mellan styrelsemedlemmar (Bilaga 4)

13 Val av valberedning (Bilaga 4)

14 Val av revisorer och ersättare, ( Bilaga 4)

15 Information om aktuella frågor

a Info om renovering som skett i januari 2018. Målning av väggar, uppsättande

av lister för att lättare hänga konstverk, nya elementskydd och grundlig städ-

ning.

b Info om affischmall som kan användas med egen A4 affisch påmonterad. Till-

handahålles på Konsthörnan för en kostnad av 5:- per mall och 10:- för plast-

ficka. Ett exemplar av varje kommer att ingå i lokalhyran. Extra affisch-

mallar betalas i samband med hyresinbetalningen till bankgiro, Falken-

bergs Sparbank 753-3912. Beslutas. ABF -logga bör finnas med. Mallen

bör läggas på hemsidan så man kan skriva ut själv.

 

c Staffliets dag kommer att genomföras 2018 med lokalen som alternativ

målarplats vid dåligt väder

d Utställare mailar affisch till elisabeth. blidner@gmail.com och

barbro.catlover@gmail.com (Barbro Holmberg) om man vill ha hjälp

med att lägga ut på FB, ¨Händer i Falkenberg¨ och hemsidan

e Lotteri till Vårsalongen. Återkommer i Medlemsnytt om detta.

f Anmälan till Vårsalong tillgängligt under årsmötet.

g Aktivitetsgruppen övergår till schemagrupp som har

ansvar för utställningsverksamheten under året

 

 

16 Övrigt

a Förslag att Staffliets dag skall vara på Vallarna i samband med föreställning.

b Att de konstverk som presenteras på Kuben under Decembersalongen skall

kosta mer än 1000:-

c Robarth erbjuder föreningen att ha medlemsmöte på Bovieran

 

17 Mötet avlutas med avtackning av styrelsemedlem Ann Beathe Bengtsson

 

 

Långaveka 11/4 2018

 

 

Jill Malm Elsabeth Blidner

ordf sekr

 

 

 

 

 

 

 

Eva Crafoord Margareta Slavik

justerare justerare

 

falkenbergskonstnarer.se © 2012